จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ 

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
อันดับ จำนวน
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  คศ.3  1  -  1
รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  คศ.3 1 2 3
 รวม   1 2 3
ครู
 ชำนาญการพิเศษ  คศ.3  5  12 17
 ชำนาญการ  คศ.2 11 12
 ไม่มีวิทยฐานะ   3 8 11
 รวม   12 35 47
ครูผู้ช่วย     3 10  13
ลูกจ้างประจำ     1  1  2
 พนักงานราชการ      1  1 2
 ลูกจ้างชั่วคราว      4  6  10
 รวมทั้งสิ้น     21 53 74

                        หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564