เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา นายสุกิจ จันทบาล  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียนในระดับ ม.1 และ ม.4  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียน การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุขต่อไป {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งในภาคกลางคืน ได้รับความกรุณาจากท่านนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ {ภาพกิจกรรม